Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0070/16 pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu"

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Mielno w wyniku przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu, w tym ochrona i zachowanie stanu ekologicznego wód jeziora Jamno i Bałtyku. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi - ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

Planowanym efektem Projektu jest osiągnięcie wskaźników:

 1. Rzeczowych
  1. Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.
  2. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych - 1 szt.
 2. Ekologicznych
  1. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu wyniesie 32.500 RLM
  2. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 32 500 RLM
  3. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania 0,3 tys. Mg/rok.

Całkowity koszt Projektu wynosi 29 591 630,09 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 17 190 323,23 zł.

Wkład z Funduszu Spójności wynosi 14 611 774,74 zł.

W dniu 28.01.2016r. został wysłany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W dniu 19.04.2016r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powiadomił Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu, iż wniosek "(…) spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I stopnia uzyskując 24 punkty."

W dniu 03.08.2016r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powiadomił Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu, że "(…) weryfikacja wniosku pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym."

W dniu 18.08.2016r. nastąpiło otwarcie ofert na Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu."

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

W dniu 13.09.2016r. Pani Prezes Zarządu Wioletta Dymecka, w obecności Wójta Gminy Mielno Pani Olgi Roszak- Pezała oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Gila, podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0070/16-00 Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest Instytucją Wdrażającą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

W ramach zawartej umowy udzielono dofinansowanie w kwocie nie większej niż 14 611 774,74 zł.

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

W dniu 13.09.2016r. Pani Prezes Zarządu Wioletta Dymecka, w obecności Wójta Gminy Mielno Pani Olgi Roszak- Pezała oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Gila, podpisała umowę z Inżynierem Projektu firmą Development Design Sp. z o.o. ze Słupska w ramach Projektu pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16.

Wartość umowy to 537 700,00 zł netto.

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska Fundusz Spójności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.