Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Projekt "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" został dofinansowany ze środków FS/POIiŚ na lata 2014-2020

Projekt "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

Wartość projektu: 29 591 630,09 zł

Wartość dofinansowania: 14 611 774,74 zł

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Mielno, poprzez przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Unieściu, która doprowadzi do właściwego oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi - ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Realizacja inwestycji przyczyni się do ochrony zasobów wodnych nie tylko gminy, ale również powiatu koszalińskiego i województwa zachodniopomorskiego oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód jeziora Jamno i Bałtyku.

Projekt koncentruje się na powiązanych ze sobą celach szczegółowych, których osiągnięcie doprowadzi do realizacji celu strategicznego.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

  • poprawy jakości wód powierzchniowych, głębinowych, w tym wody pitnej poprzez poprawę jakości pracy oczyszczalni pozwalającą na osiągnięcie parametrów oczyszczania ścieków zgodnych z wymogami prawnymi,
  • poprawy warunków higieniczno-sanitarnych na terenie aglomeracji Mielno poprzez zmniejszenie awaryjności oczyszczalni,
  • poprawy standardu życia mieszkańców aglomeracji Mielno w związku z podłączeniem sieci kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG, co wpłynie na zniwelowanie różnic pomiędzy obszarami, realizując politykę równości szans,
  • ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska,
  • przystosowanie punktu zlewnego do wymogów prawnych - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576),
  • poprawy jakości gleby poprzez przystosowanie gospodarki osadowej do wymogów prawnych (Ustawa o odpadach) i unijnych,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, mieszkaniowej, rekreacyjnej aglomeracji Mielno.

Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu

W dniu 13.09.2016r. w siedzibie Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie oraz umowy z Inżynierem Kontraktu.

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko - Unia Europejska Fundusz Spójności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.