Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Woda i kanalizacja

System zaopatrzenia w wodę gminy Mielno oparty jest na ujęciu wód podziemnych w Łazach, eksploatowanym przez Spółkę oraz możliwości zakupu wody pitnej z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie i z gminy Będzino. Woda pitna ze wszystkich opisanych powyżej źródeł zaopatrzenia jest systematycznie badana, zgodnie z częstotliwością i w zakresie ustalonym przez PSSE Koszalin. Analizy wykonywane są przez akredytowane laboratorium. W ramach przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń norm jakości wody oraz potwierdzono przydatność wody do spożycia.

System zaopatrzenia w wodę miejscowości gminy Mielno należy rozpatrywać dwojako. Wynika to z różnego zapotrzebowania na wodę w gminie w sezonie letnim i w okresie posezonowym. Takie zapotrzebowanie na wodę w gminie wynika z turystycznego charakteru gminy. Poza opisywanymi ujęciem wody i sieciami wodociągowymi istotnym elementem zaopatrzenia w wodę w gminie Mielno jest zbudowany w 2005 roku zbiornik retencyjny wody pitnej w Mielnie o pojemności 1250 m3 ze stacją pomp, którego zadaniem jest stabilizacja ciśnienia wody kupowanej z Koszalina w sezonie letnim, w szczytowych momentach jej poboru.

Spółka na koniec 2023 r. eksploatowała ponad 158 km sieci wodociągowej.

Wszystkie opisywane powyżej elementy składowe zaopatrzenia w wodę gminy Mielno dają na najbliższe lata gwarancję jej dostaw w ilościach pokrywających popyt na nią i o właściwych parametrach.

Gospodarka ściekowa gminy Mielno jest również praktycznie w całości uregulowana. Na terenie gminy funkcjonuje jedna aglomeracja tj. Aglomeracja Mielno, o nr: PLZA017, wpisana do Krajowego Programy Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod pozycją 1a-1-114., która składa się z dwóch zlewni ściekowych. Są to:

  1. Zlewnia ściekowa Mielno z oczyszczalnią ścieków Unieście obejmująca swoim zasięgiem miejscowości Łazy, Unieście, Mielno i Mielenko.
  2. Zlewnia ściekowa Sarbinowo z oczyszczalnią ścieków w Kiszkowie, która obejmuje ona swoim działaniem miejscowości Chłopy, Sarbinowo, Gąski w gminie Mielno. 

Całość sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej w gminie Mielno działa w oparciu
o przepompownie ścieków. Obecnie eksploatowane są 43 przepompowni ścieków sanitarnych, głównych i strefowych, ujęte w jeden system monitoringu i sterowania z centrum logistycznym (dyspozytornia) na oczyszczalni ścieków Unieście.

Na koniec roku 2023 Spółka eksploatuje ponad 135 km sieci kanalizacji sanitarnej.