Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Czyste środowisko jest naszym priorytetem

W I KWARTALE 2019 ZAKOŃCZONO TRWAJĄCĄ DWA LATA INWESTYCJĘ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIELNIE

Rok 2019 po zakonczeniu przebudowy i rozbudowy OS w Mielnie

Każdego roku w gminie Mielno przybywa turystów, a co za tym idzie punktów gastronomicznych, turystycznych, jak również lokali mieszkalnych. W rezultacie intensywnego rozwoju, zwiększa się ilość powstających ścieków, które należy oczyścić, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z czystego środowiska, a Mieszkańcy i odwiedzający naszą okolicę Goście żyli i wypoczywali w przyjaznym otoczeniu. W naszym wspólnym interesie jest ochrona środowiska naturalnego naszego regionu.

Realizując ten cel, w pierwszym kwartale 2019 r. spółka Ekoprzedsiębiorstwo zakończyła największą inwestycję komunalną w dotychczasowej historii gminy Mielno. Nastąpiło to po upływie dwóch lat od „wbicia pierwszej łopaty” na budowie. Roboty budowlane prowadzone były bez przerw w pracy oczyszczalni, z czynnym procesem technologicznym, dzięki czemu na każdym etapie budowy, środowisko naturalne było w pełni chronione.

Zmodernizowana i rozbudowana, nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Mielnie została przekazana do eksploatacji. Tym samym Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. spełniło najnowsze wymogi Unii Europejskiej w zakresie parametrów ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do środowiska.

Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków własnych jak i znaczącemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 26 122 254 PLN brutto.
Ekoprzedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 774 161,25 PLN netto na realizację projektu pn. „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie udzielił pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego Ekoprzedsiębiorstwa.

Dzięki tym środkom i ogromnemu nakładowi pracy, Spółka jest obecnie w pełni przygotowana na przyjęcie Gości w nadchodzącym sezonie turystycznym. Jak wiadomo, okres wakacyjny jest co roku wielkim sprawdzianem dla urządzeń pracujących w ciągu technologicznym oczyszczalni, ale także dla kadry technicznej, pełniącej 24 h nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków. W dużej mierze od ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy prawidłowy przebieg całości procesów oczyszczania ścieków.

Przyjmuje się, że połowa rocznej ilości dopływających ścieków, przypada właśnie na okres wakacyjny. W tym okresie do oczyszczalni ścieków w Mielnie dziennie napływa ok. 5 600 m³ ścieków, co stanowi 2,5-krotnie większą ilość niż poza sezonem letnim. Dlatego też, obiekt wymaga szczególnie wysokiej sprawności. Bez odpowiednich urządzeń i obiektów żaden proces technologiczny nie zadziała prawidłowo. W ramach zrealizowanego projektu przestarzałe, wyeksploatowane urządzenia, o niskiej sprawności, zostały zastąpione nowoczesnymi, wydajniejszymi i tańszymi w eksploatacji, pozwalającymi uzyskać wyższy stopień redukcji zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach, odprowadzanych do odbiornika, jakim jest jezioro Jamno. Nowa technologia uwzględnia obiekty i urządzenia, gwarantujące pełne usuwanie biogenów ze ścieków, tj. związków azotu i fosforu. Zwiększyła się również przepustowość oczyszczalni. Dzięki temu stworzono nową jakość w dziedzinie oczyszczania ścieków w Mielnie.

Największe zmiany zaszły w części mechanicznej oczyszczalni, gdzie zastosowano najnowszą technologię wstępnego oczyszczania. Gwarantuje ona lepsze przygotowanie ścieków do kolejnego etapu, tj. oczyszczania biologicznego. Po wstępnym oczyszczaniu w części mechanicznej, na kratach i piaskownikach wirowych, ścieki trafiają do nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego ścieków surowych. Jego zadaniem jest kumulowanie ścieków w okresach zwiększonego napływu, po czym stopniowe i równomierne kierowanie ich na reaktor biologiczny w okresie zmniejszonego dopływu ścieków, tj. w porze nocnej. Zapewnia to stabilizację parametrów pracy oczyszczalni.

Nowością są również urządzenia neutralizujące odory ze ścieków surowych, których zastosowanie ma na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej dla otoczenia.

Przebudowano i unowocześniono także część biologiczną. Reaktor biologiczny jest obecnie lepiej przystosowany do pracy, zarówno w sezonie letnim, jak i poza nim. Zastosowano najnowszy system napowietrzania ścieków w procesie biologicznym, z wykorzystaniem dmuchaw na łożyskach powietrznych. W rezultacie zwiększa to efektywność pracy reaktora biologicznego.

Zamontowano dwie stacje poboru prób ścieków surowych i oczyszczonych,
w których całodobowo pracują nowoczesne analizatory do badań azotu
i fosforu. Umożliwia to stały nadzór nad zachowaniem prawidłowych parametrów pracy oczyszczalni.

Wybudowano, w pełni wyposażoną, stację odwadniania osadu pozwalającą uzyskać parametry osadu, dające możliwość dalszego jego zagospodarowania
w sposób bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

Wszystkie procesy, zachodzące na oczyszczalni są teraz na bieżąco monitorowane dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu i sprzętowi do automatycznego sterowania urządzeniami oczyszczalni. Oczywiście pod kontrolą obsługi oczyszczalni.

Powstało również w pełni wyposażone laboratorium, w którym na bieżąco badane są parametry ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów ściekowych.

Na całym obiekcie zamontowano energooszczędne oświetlenie ledowe.

Oczyszczalnia ścieków jest miejscem przyjaznym dla licznych gatunków ptaków, budujących tu swoje siedliska, dlatego na całym obiekcie wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, które przyczynią się do poprawy wizerunku budowli technicznej, a także stworzą nowe miejsca gniazdowania ptaków, które z pewnością znajdą tu swój azyl.

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. nadal podąża za najnowszymi technologiami i już przystępuje do kolejnego etapu unowocześniania oczyszczalni. Wkrótce rusza kolejny etap inwestycji. Obecnie zakończono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy elektrowni fotowoltaicznej, która jeszcze w tym roku zasili swoją ekologiczną energią oczyszczalnię ścieków w Mielnie.

Rok 2016. Oczyszczalnia Ścieków w Mielnie przed przebudową i rozbudową

Rok 2016 przed przebudowa i rozbudowa OS Mielno

 

Rok 2019. Oczyszczalnia ścieków w Mielnie po zakończeniu inwetycji przebudowy i rozbudowy.

Rok 2019 po zakonczeniu przebudowy i rozbudowy OS Mielno

Projekt pn. "Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno - etap I - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu" nr POIS.02.03.00-00-0070/16 współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" przy wsparciu finansowym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

FE IS RGB 1MALE

logo WFOS male

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.