Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Zaopatrzenie w wodę

System zaopatrzenia w wodę gminy Mielno oparty jest na zakupie wody pitnej z MWiK Koszalin i gminy Będzino oraz na ujęciu wód podziemnych w Łazach i Unieściu, eksploatowanych przez Zakład. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę gminy Mielno jest jej zakup od wodociągów koszalińskich. Maksymalny zakup wody z MWiK Koszalin ustalony został w umowie na 130 l/s (6500 m3/dobę), natomiast zakup wody z gminy Będzino ograniczony jest w umowie na:

 • 110 m3/d dla miejscowości Gąski,
 • 25 m3/d dla miejscowości Niegoszcz,
 • 28 m3/d dla miejscowości kolonia Sarbinowo.

Możliwości produkcyjne wody pitnej z ujęć własnych określone są w pozwoleniach wodnoprawnych ujęć i wynoszą:

 • Ujęcie w Łazach: 1 425 m3/d,
 • Ujęcie w Unieściu: 214 m3/d – ujęcie rezerwowe, które obecnie nie jest eksploatowane.

W ramach tego zakresu Spółka posiada następujące zezwolenia:

 • zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 04.12.2007r., wydane decyzją 1/07 przez Wójta Gminy Mielno,
 • pozwolenie wodnoprawne dla ujęcia wody w Unieściu wydane decyzją Starosty Koszalińskiego z dnia 18.04.2007r.,
 • pozwolenie wodnoprawne dla ujęcia wody w Łazach wydane decyzją Wojewody Koszalińskiego z dnia 08.05.1997r.,

Stacja Uzdatniania Wody w Łazach została zmodernizowana w roku 2012. Inwestycja pn. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Łazy, gmina Mielno" została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto:

 • zmianę technologii na zapewniającą jakość wody uzdatnionej zgodnej z rozporządzeniem w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 29.03.2007r.;
 • stabilizację wydajności i ciśnienia wody wprowadzanej do systemu wodociągowego;
 • zmniejszenie energochłonności i ryzyka awarii;
 • zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska;
 • równomierne dobowe ujmowanie wody ze studni głębinowych zwiększające sprawność eksploatowanych zasobów.

Uzdatniona woda magazynowana jest w naziemnym pionowym cylindrycznym zbiorniku retencyjnym o pojemności V=350 m3 zlokalizowanym w sąsiedztwie budynku technologicznego. Woda do sieci podawana jest poprzez zespół pompowy (zestaw hydroforowy) utrzymujący stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej w przedziale 3-6atm.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody współpracuje z istniejącym układem magistral i rurociągów rozbiorczych obejmujących miejscowość Łazy i Mielno – Unieście.

Parametry charakterystyczne stacji uzdatniania wody:

QdMAX = 1425 m3/d

Qhmax = 130 m3/h (36 l/s) – sezon letni

Qp.poż = 72 m3/h (20 l/s) – 2 pożary

Poza opisywanymi ujęciami wody i sieciami wodociągowymi istotnym elementem zaopatrzenia w wodę w gminie Mielno jest zbudowany w 2005 roku zbiornik retencyjny wody pitnej w Mielnie o pojemności 1250 m3 ze stacją pomp, którego zadaniem jest stabilizacja ciśnienia wody kupowanej z Koszalina w sezonie letnim, w szczytowych momentach jej poboru.

Na koniec roku 2015 Spółka eksploatowała 41.160,26 m wodociągów w tym: sieci magistralnych 38 717,0 m, sieci rozdzielczych 97 092,16 m i 5 351,10 m przyłączy wodociągowych.

SUW Łazy
SUW Łazy

SUW Łazy
SUW Łazy

SUW Łazy
SUW Łazy

Zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny
Zbiornik retencyjny

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.