Fundusze Europejskie / Unia Europejska

Odbiór odpadów remontowo-budowlanych oraz rozbiórkowych z nieruchomości na terenie Gminy Mielno

Odpady remontowo-budowlane

Odpady remontowo-budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych nieruchomościach. Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w budynkach. Natomiast jeżeli remont budynku prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt.

W zamian za ponoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości Gmina odbierze limitowaną na rok ilość selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Limity odpadów budowlano-remontowe i rozbiórkowe:

 • z nieruchomości zamieszkałej i mieszanej do 1 m3 rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym maksymalnie 10 kg odpadów niebezpiecznych tj. styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa)
 • z nieruchomości wielorodzinnej do 4m3 rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym maksymalnie 40 kg odpadów niebezpiecznych tj. styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa)
 • z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy wykorzystywany na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości, na której są świadczone usługi hotelarskie do 100 kg rocznie na jeden punkt wywozowy (w tym maksymalnie 10 kg odpadów niebezpiecznych tj. styropian budowlany, wełna mineralna, papa odpadowa)

Odpady należy dostarczać samodzielnie do PSZOK nr 1 w Unieściu.

Tylko nieruchomości zamieszkałe i mieszane mogą skorzystać z możliwości odbioru odpadów z posesji w workach BIG-BAG.

 

Big-Bagi

Usługa odbioru odpadów remontowo- budowlanych

z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w workach

Tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych mogą skorzystać z możliwości odbioru odpadów w workach z nieruchomości. W tej sytuacji należy osobiście odebrać specjalny worek „Big‑Bag” z siedziby Ekoprzedsiębiorstwa. Napełniony worek z odpadami odbierze pojazd specjalistyczny w uzgodnionym telefonicznie terminie.

Należy przestrzegać poniższych zasad:

 • odpady odbierane będą tylko w workach typu BIG-BAG, wydanych przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.,
 • worki odbierane będą wyłącznie z nieruchomości na którą zostały przydzielone. Zakaz przekazywania, użyczania lub oddawania limitów wywozowych na inne nieruchomości,
 • limity wywozowe z lat poprzednich nie sumują się oraz nie przechodzą na kolejne lata,
 • worki powinny być rozmieszczone na utwardzonym terenie nieruchomości w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru odpadów (samochód ciężarowy z podnośnikiem HDS). Pojazd posiada tylko boczny załadunek,
 • worki należy ułożyć uchwytami (uszami) do góry,
 • każdy worek na spodzie posiada lej, który należy obowiązkowo związać,
 • górny lej wsypowy można usunąć/wyciąć, nie naruszając wzmocnień ścian bocznych,
 • przed rozpoczęciem napełniania każdego worka trzeba sprawdzić:

-  stan wizualny i techniczny worków - muszą być w całości, nieuszkodzone (bez pęknięć, rozerwań lub innych uszkodzeń),

-  każdy worek musi posiadać 4 uchwyty (uszy),

-  lej na spodzie worka musi być bezwzględnie zawiązany,

 • w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń/braku elementów worka, następuje jego wymiana na nowy,
 • odbierane będą tylko odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów np.: gruz ceglany i betonowy, ceramika, drewno, usunięte fragmenty tynku, płyty gipsowe, panele podłogowe, folia budowlana
 • nie będą odbierane odpady z materiałów izolacyjnych (np. styropian budowlany, pianka montażowa, wełna mineralna) oraz odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu itp.,
 • odbiór odpadów następuje w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia pod nr tel. 94 311 58 91,
 • niezastosowanie się do powyższych zasad zwalnia przedsiębiorstwo od świadczenia usługi.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z serwisu.