Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Historia

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu został powołany aktem notarialnym Repertorium "A" nr 10485/2007 z dnia 05.10.2007r. – Aktem przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółkę z o.o., jednoosobową spółkę Gminy Mielno, której zadaniem jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

W 2013 roku nastąpiło rozszerzenie działalności Spółki o odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie Uchwały Nr 1/2013 z dnia 31.01.2013r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. z siedzibą w Unieściu przy ul. Świerczewskiego nr 44 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz Umowy przeniesienia prawa własności z dnia 01.02.2013r. przyjęto na majątek 5 samochodów ciężarowych do odbioru i wywozu odpadów. Z dniem 01.07.2013r. na mocy porozumienia stron między Spółką, a MOSiR Mielno przejęto 8 pracowników.

W dniu 28.03.2014 roku Spółka podpisała kolejną umowę z Gminą Mielno na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno" na podstawie przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 04.10.2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę Nr 13/2016 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki, na mocy której od dnia 04.01.2017r. Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

Ponadto w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w dniu 01.09.2016r. zmieniono nazwę ulicy, przy której mieści się siedziba Spółki z ul. Świerczewskiego na ul. gen. Stanisława Maczka.

Od dnia 01.01.2017 roku miejscowość Unieście stało się częścią Mielna, które od tego dnia otrzymało prawa miejskie. W związku z tym zmianie uległa również formalna lokalizacja Przedsiębiorstwa z Unieście na Mielno.