Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego.

Spółka, aby sprostać intensywnemu rozwojowi Gminy Mielno, buduje nowe sieci i obiekty infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także dokonuje zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do odbioru odpadów komunalnych przy wykorzystaniu środków finansowych z Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz ze środków własnych.