Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi obecnie jedną z najistotniejszych kwestii w aspekcie ochrony środowiska. Kształt współczesnych systemów postępowania z odpadami warunkują wymagania prawne Unii Europejskiej określone w Dyrektywach, a także przepisy polskie transformujące te postanowienia. Dane statystyczne wskazują sukcesywny wzrost ilości odpadów komunalnych, przy czym ich największą część stanowią odpady opakowaniowe.

Priorytetowymi, dalekosiężnymi zasadami w postępowaniu odpadami są następujące cele:

  • ograniczenie oraz zapobieganie powstawania odpadów,
  • recykling, maksymalne wykorzystanie odpadów,
  • unieszkodliwianie, minimalizacja składowisk, zwiększenie odzysku energii z odpadów zawierających frakcje biodegradowalne.